اشتراک آزمون تابستان “دوازدهم ریاضی”

۳۰,۰۰۰ تومان / ۶ ماه

۶ آزمون مطابق با کتاب درسی

دهم + یازدهم

جامع و کامل منطبق بر کنکور

مخصوص کنکور ۹۹

کلاس های رایگان کنکوری

اشتراک آزمون پاییز “دوازدهم ریاضی”

۶۰,۰۰۰ تومان / ۳ ماه

۵ آزمون مطابق با کتاب درسی

دهم + یازدهم + دوازدهم “منطبق بر درس دبیر”

جامع و کامل منطبق بر کنکور

مخصوص کنکور ۹۹

مشاوره تخصصی همیار آموز

اشتراک آزمون زمستان “دوازدهم ریاضی”

۶۰,۰۰۰ تومان / ۳ ماه

۵ آزمون مطابق با کتاب درسی

دهم + یازدهم + دوازدهم “منطبق بر درس دبیر”

جامع و کامل منطبق بر کنکور

مخصوص کنکور ۹۹

مشاوره تخصصی همیار آموز

اشتراک آزمون بهار “دوازدهم ریاضی”

۶۰,۰۰۰ تومان / ۳ ماه

۵ آزمون مطابق با کتاب درسی

دهم + یازدهم + دوازدهم

جامع و کامل منطبق بر کنکور

مخصوص کنکور ۹۹

مشاوره تخصصی همیار آموز